Skodsborg Strandhave

Lidt om Skodsborg Strandhave

Med denne folder ønsker bestyrelsen for Beboerforeningen Skodsborg Strandhave at byde velkommen. Den udleveres til nye beboere i forbindelse med indflytningen. Formålet er at give information om, hvordan vi vedligeholder og forbedrer vores gode boligmiljø.

Beboerforeningen repræsenterer kontakten mellem beboere og udlejere. Endvidere varetager den nye fælles tiltag. Det er vores mål at fastholde og udbygge et godt boligmiljø. Vi er aktive blandt andet i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af budgetter for ejendommen og lejeforhøjelser, husorden og lokalplaner. Fælles tiltag omfatter aftaler omkring vedligeholdelse og forbedringer af ejendommen.

Hvert lejemål betaler p. t. 50 kr. pr. måned til beboerforeningen. Der afholdes generalforsamling hvert forår (dvs. marts-juni), og vi opfordrer til fremmøde, da dette forum er afgørende for næste års politik. Her vælges også en bestyrelse blandt beboerne.

E-mail: Kommunikation fra beboerforeningen til beboerne sker fortrinsvis via e-mail. Husk derfor at oplyse beboerforeningens formand om din e-mail-adresse og om senere ændringer. Ønsker du at modtage evt. information og skrivelser fra bestyrelsen på papir, bedes du gøre formanden opmærksom herpå.

Antennesystemet i ejendommen ejes og drives af beboerforeningen. Signalet leveres af YouSee. Alle leverancer (TV-pakker, bredbånd, etc.) fra YouSee bestilles og afregnes individuelt af hver enkelt med YouSee. Som beboer er det muligt at bestille YouSee's såkaldte foreningsbredbånd, hvilket indebærer en beskeden rabat samt mulighed for at vælge lavere hastigheder (kontakt beboerforeningens formand for nærmere oplysninger).

Trappegange: Hvert lejemål må uden for egen dør opstille én plante - max 75 cm høj og med kronediameter på 50 cm. Planten skal af hensyn til rengøring være forsynet med en underskål og ønskes af hensyn til trapperengøringen placeret på en lille vogn.
Der må ikke anbringes fodtøj, møbler, tørrestativer, legetøj etc. på trappegangen.
Dispensation (evt. tidsbegrænset) kan gives til barne- og klapvogne, kørestole og rollatorer. Henvendelse: Ejendomskontoret

Opbevaringsrum: Til hver bolig hører et kælderrum. Ved særlige behov (i begrænset omfang) kan du henvende dig på Ejendomskontoret.

Cykler og barne- og klapvogne henvises til rum ved Skodsborgvej nr. 406, 408, 412 og 414 samt Skodsborg Strandvej nr. 145A, 145B, 149 og 151.

Effekter, der stilles i opgange, på trapper og i kældergange, vil (efter henstilling) på grund af brandrisiko blive fjernet.

Affald: Køkkenaffald, der lægges i skakten, emballeres omhyggeligt i plastic for at undgå lugtgener og forurening af skakten.

Småt brændbart affald lægges i containere i rum ved Skodsborgvej 408 og 412 samt Skodsborg Strandvej 145B og 151.

Storskrald kan sættes i rum ved Skodsborgvej 408.
Vær omhyggelig med at anbringe effekterne, som skiltene på væggene angiver.
Større glaseffekter (fx spejle), batterier, kemikalier, malingsrester m.m. skal afleveres på kommunens genbrugsplads. Se yderligere vejledning på skilt på døren eller på kommunens hjemmeside.

Flasker, glas, aviser og blade skal lægges i kommunens containere, fx ved udkørslen fra parkeringspladsen ved Skodsborg Strandvej.

Haveaffald kan anbringes i skuret ved Birkelunden.
Plasticsække, urtepotter, lerkrukker m.m. skal bringes til Småt brændbart eller Storskrald i rum ved 408.

Husdyr: tilladelse kan fås til hund og indekat. Henvendelse på Ejendomskontoret.
Vær opmærksom på, at hunde skal føres i snor på Skodsborg Strandhaves område, og at hundeluftning ikke er tilladt i gårdhaven og på parkeringspladserne.
Hundeluftning kan finde sted i Birkelunden, men husk, at det påhviler hundeejeren at fjerne efterladenskaber.

Parkering: kan ske på ejendommens to parkeringspladser hhv. syd og vest for bebyggelsen. P-skilt til egen bil, gæstekort og kode til bom udleveres hos vicevært Andreas Braagaard. Fjernbetjening til bom kan købes for 250 kr. Campingvogne og trailere må ikke parkeres på området.

Gårdhaven er udstyret med borde, bænke, legeredskaber og om sommeren parasol.
Haven er omkranset af frugttræer og bøgehække. Brug anlægget, men pas på det!
Husk, at det påhviler brugerne at slå parasollen sammen og trække beskyttelseshylsteret ned over den samt sørge for overdækning af sandkassen

Vaskeri findes i nr. 408: brik til reserverings- og betalingssystem fås hos vicevært Andreas Braagaard. Vaskeriet administreres af "Pay per wash", som kan kontaktes via deres hjemmeside (www.payperwash.com), mail til support@payperwash.com eller i kontortiden på telefon 97145462.
Af hensyn til støjgener i opgangen er brug af vaskerummet kun tilladt fra 7-21.
Aflever vaskerummet ryddet, og gør dig bekendt med meddelelserne på opslagstavlen.

Tørring af tøj på altaner og terrasser er tilladt, men bør ikke være synligt for naboer og genboer.
Der må ikke hænges tæpper, dyner, håndklæder, badetøj m.m. ud over altankanten.

Tobaksrygning er (i henhold til dansk lov) ikke tilladt i offentlige rum, dvs. på trappegange, i kælderrum, kældergange, affaldsrum, cykelrum og vaskerum.

Udsugning: Badeværelse og køkken er forbundet til et fælles udsugningsanlæg. Der må ikke ændres på ventilationsventilerne, da dette vil bringe udsugningssystemet ud af balance og påvirke udsugningen i de andre lejligheder.

Grill: Lugt og røg fra grill kan være ubehageligt for andre beboere.
Hvis man sørger for, at lugt- og røggener minimeres mest muligt, er brug af el-og gasgrill tilladt fra 17-21. Kulgrill er af hensyn til brandfare forbudt.

Borehammer kan lånes hos beboerforeningens formand.
Boretider: hverdage: 8-20, lør-, søn- og helligdage: 10-16.

Støj: Advisér naboer i forbindelse med festlige arrangementer, hold døre og vinduer lukkede, og stop musik ved "almindelig" sengetid.

Altaner og terrasser angribes hårdt af alger, særlig på nordvendte flader. Kontakt vicevært Andreas Braagaard for råd og vejledning. Husk at rense afløb fra altanerne flere gange årligt, så det ikke stoppes. Fodring af fugle på altaner og terrasser er ikke tilladt.

Ud- og indflytning: I forbindelse med indflytning er det muligt at få individuelle ønsker opfyldt, fx hvidmaling af indvendigt træværk. Det aftales med boligadministrator og betales af ny lejer. Gå lejligheden grundigt igennem med vicevært Andreas Braagaard, og påvis fejl og mangler inden 14 dage fra overtagelsen.

Akutte skader og nødsituationer: Hvis der opstår et uopsætteligt forhold på ejendommen eller i en lejlighed uden for viceværtens normale arbejdstid, kan der rekvireres hjælp hos DEAS Akut Døgnservice på 70302020. Nummeret må kun benyttes ved akutte skader og i nødsituationer.

Vicevært: Andreas Braagaard
Skodsborgvej 406, kælder
2942 Skodsborg
Telefon 45807871, E-mail : anbr@deas.dk
Træffetid: Kl. 9.00 - 10.00 (mandag - torsdag)
www.deas.dk

Beboerforeningens bestyrelse:
Erik Poul Nielsen, formand, Skodsborg Strandvej 151
Telefon 31495024. E-mail: erik@fulano.dk
Find Bubandt, kasserer, Skodsborg Strandvej 151
Walther Nerving, Skodsborgvej 410
Jette Nederby, Skodsborg Strandve 149
Jens Mejer Frederiksen, Skodsborg Strandvej 149

Opdateret i september 2018.

Ejendommen administreres af DEAS. Se venligst findbolig.nu for yderligere oplysninger og mulighed for at blive skrevet på venteliste.

Klik her for at hente en PDF-fil af "Velkommen til Skodsborg Strandhave"

Klik her for at hente en PDF-fil af de gældende vedtægter for beboerforeningen